آدرس :

کرمان - جیرفت - شهرستان جیرفت میدان 17 شهریور به طرف چ امورآب قدیم جنب دبیرستان تربیت - 2310