مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج

انتشار در تاریخ :  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۸:۳۲بازدید از توانمندیهای کارآموزان مجتمع آموزشی توانبخشی رعد کرج ،و امکانات و خدمات مجتمع با حضور مدیر عامل رعد کرج جناب مهندس احمدی بیداخویدی و مدیر عامل پوشاک هما جناب نیک دهقان ، توسط : مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان البرز جناب آقای مقدم به همراه معاون هنرى اداره كل ارشاد اسلامی استان البرز جناب آقای دهقان و تيم كارشناسى ، همچنین مدير كل صنايع و شهرك هاى صنعتى جناب مهندس كلانترى و تيم كارشناسى ،رياست اتحاديه توليد كنندگان پوشاك استان البرز جناب لطفى ،رياست خوشه پوشاك استان البرز جناب خدادادى و تيم همراه ،اعضا كارگروه مد و لباس اداره كل ارشاد و فرهنگ استان البرز. چهارشنبه مورخ 98/10/18مطالب