بازدید هی"/> بازدید هی">

مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج

انتشار در تاریخ :  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۸:۳۳بازدید هیئت مدیره خیریه سید شهدا تهران ؛ از توانمندیهای کارآموزان ، خدمات و امکانات مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج ،با حضور مدیر عامل جناب مهندس احمدی بیداخویدی و مدیر عامل پوشاک هما جناب نیک دهقان ؛دوشنبه مورخ 98/۱۰/23

مطالب