بازدید "/> بازدید ">

مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج

انتشار در تاریخ :  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۸:۳۳بازدید جناب دکتر امیررضا کاظمینی و جناب مهندس رضا ریاحی از اعضای سازمان نظام مهندسی استان البرز ؛ از توانمندیهای کارآموزان ، خدمات و امکانات مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج ،دوشنبه مورخ 98/۱۰/23مطالب