مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج

انتشار در تاریخ :  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۲۳:۰۸کارگاه آماده سازی شغلی توسط سازمان بهزیستی کل کشور برای مراکز حرفه آموزی کشور و شرکت خانم پژوهنده مسئول فنی رعد کرج از مجتمع آموزشی توانبخشی رعد کرج در این کارگاهاساتید : جناب دکتر فرهودی گرامی و سرکار خانم دکتر نوشادی گرامی با حضور کارشناسان بهزیستی کل کشور جناب دکتر صدیق و جناب قاسمیان گرامی .۱۲ و ۱۳ بهمن ۱۳۹۸مطالب